2003/04/18

جیهانێ نه‌دزانی بشكور چیه
حه‌تا رۆژه‌كێ ژ رۆژان
خودێ گوهێ خۆ ددا دو زاروكان
د ئاخفتن... در‌ه‌و بو ئێك و دو دكرن
ئینا بشكوری
بشكوریا وی دادا...دادا
گه‌هشته جیهانا مه
هینگێ مروڤ فێربین بشكورینێ...
............................................................هوزانڤان د.به‌درخان سندی

Inga kommentarer: