2003/09/04

مــــاچه‌كێ بده من بێهنــــــا ئاخـــێ ژێ‌بێت یــــان په‌له‌كـــا ئاگــری شــه‌ڤ‌ره‌شــــا وارێ مه رون كه‌ت.(ع.حیــــتو)