2003/11/07

لــــــه گشت لاوه دایپۆشیــــوم
ده‌سته به‌‌هێزه‌كـــانی تۆ نه‌بن
كـــێ ئـه‌م به‌فـــره،له شانــی من ئـه‌تـه‌كێـــنێ