2005/09/01

تریفه دوسکی

مــن دڤێت بزانم ئـــه‌ز د هزرا ته‌دا چیــمه؟